Elohai Neshama

Songs of the Soul

A Project of the Donna and Cantor Nathan Lam Media Center of Stephen Wise Temple
2017

Elohai Neshama

L’chu N’ranenah

L’chu N’ranenah

Shalom Aleichem

L’cha Dodi

Mizmor Shir / Psalm 92

Ahavat Olam

Mi Chamocha

Hashkiveinu

Dodi Li

Hashkiveinu

V’shamru

Or Zaruah